V súčasnosti sa vyžaduje nielen kvantita výrobných produktov, ale aj ich vysoká kvalita. Elektrickú energiu zaradujeme tiež medzi produkty, a má takisto svoje špecifické vlastnosti. A ako výsledný produkt musí spĺňať prísne kritériá kvality.

V praxi sa začali používať zariadenia, ktoré sú citlivejšie na kvalitu elektrickej energie ako boli v minulosti. Nové spotrebiče využívajú výhody mikroprocesorovej techniky a elektrických zariadení, ktoré sú citlivejšie na rôzne druhy rušení. Narastá požiadavka používania zariadení, ktoré by mali vyššiu účinnosť a predovšetkým lepšiu regulovateľnosť. Použitie kondenzátorových batérií na zlepšenie účinníka u odberateľa/užívateľa a vyššie harmonické frekvencie v sieťach spôsobili nárast problémov spätých s kvalitou elektrickej energie. Javy spojené s kvalitou elektrickej energie sú: prerušenie, kolísanie a pokles elektrického napätia, šírenie vyšších harmonických frekvencií a pod.

V súčasnosti je výrazný nárast pripojených zariadení na elektrickú sieť a to spôsobuje, že porucha alebo rušivé pôsobenie chybného zariadenia ovplyvňuje okolité spotrebiče. Väčšina výrobných podnikov dbá na to, aby ich zariadenia boli rýchlejšie, mali väčšiu výrobnú produktivitu a boli účinnejšie. Avšak tieto zariadenia často vytvárajú rušivé prostredie pre ostatné zariadenia. Kvalita elektrickej energie úzko súvisí s ekonomikou (dodávateľa, odberateľa), ktorá je najvýznamnejšia. Výpadok elektrickej energie môže spôsobiť značné problémy výrobnému podniku (zastavenie výrobnej linky, nedodržanie termínov výroby, značné prestoje a pod.).

DEFINÍCIA KVALITY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Každý problém, ktorý je spätý s odchýlkou napätia, prúdu alebo frekvencie od menovitej hodnoty a spôsobuje poruchu alebo chybnú činnosť zariadenia, je problémom kvality elektrickej energie.

V uvedených prípadoch Vám firma ELT servis, s.r.o. ponúka nasledovné služby:

  • analýzu siete
  • meranie harmonických napätí, prúdov, kolísanie napätia
  • meranie činného, jalového a zdanlivého výkonu, účinníka a energie
  • vypracovanie posudkov
  • vypracovanie návrhu na skvalitnenie prevádzky

Príklady finančnej straty v jednotlivých odvetviach na jednu udalosť (prerušenie dodávky elektrickej energie, pokles napätia a pod.).

Odvetvie Finančná strata [ eur ]
Výroba polovodičových súčiastok 126 000
Finančníctvo 200 000 za hodinu
Výpočtové centrum 25 000
Telekomunikácie 1000 za minútu
Hutníctvo 12 000
Sklárstvo 8300